ثبت اختراع بین المللی USPTO در حوزه صنایع خلاق توسط دو عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
ثبت اختراع بین المللی USPTO در حوزه صنایع خلاق توسط دو عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

اختراع با عنوان ابزار ترسیمی پرسپکتیوهای موازی با مالکیت و اختراع مرداویج توکلی و ناصر مقدم پور در اداره ثبت اختراعات و نشان تجاری ایالات متحده USPTO به ثبت رسید.

به گزارش یوپنا دکتر مرداویج توکلی سرپرست مرکز نوآوری صنایع خلاق و فناوری های نرم در خصوص این اختراع گفت: این ابزار در طراحی محصول و طراحی معماری به عنوان وسیله آموزشی و تسهیل کننده طراحی کاربرد دارد.

وی با عنوان اینکه فرایند ثبت این اختراع حدود ۴ سال به طول انجامید گفت: از شهریور سال ۱۳۹۷ مکاتبات اولیه درخواست به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ارسال شد و پس از تایید داوران داخلی، رونمایی از اختراع در خارج از کشور برای چک کردن نمونه های مشابه احتمالی در دی ماه ۹۸ صورت پذیرفت. سر انجام پس از فرایند داوری بدون صدور نقص و اصلاحیه توسط داوران خارجی، در اسفند سال جاری ثبت نهایی اختراع انجام پذیرفت.

دکتر توکلی سرپرست مرکز نوآوری صنایع خلاق و فناوری های نرم دانشگاه افزود: ثبت اختراع در حوزه صنایع خلاق به معنی ارائه مواد، تجهیزات و دستگاههایی هستند که موجب تسهیل، تسریع و افزایش تولید محصولات صنایع خلاق می شوند. این امر امکان بروز نوآوریهای جدید در محصولات را برای کارآفرینان این حوزه میسر می سازد و با توجه به وجود رشته های متنوع در دانشگاه پیام نور، فعالیت دانشجویان در حوزه اختراعات و تجاری سازی آنها در مرکز نوآوری صنایع خلاق و فناوری های نرم دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.
دکتر توکلی سرپرست مرکز نوآوری صنایع خلاق و فناوری های نرم دانشگاه افزود: ثبت اختراع در حوزه صنایع خلاق به معنی ارائه مواد، تجهیزات و دستگاههایی هستند که موجب تسهیل، تسریع و افزایش تولید محصولات صنایع خلاق می شوند. این امر امکان بروز نوآوریهای جدید در محصولات را برای کارآفرینان این حوزه میسر می سازد و با توجه به وجود رشته های متنوع در دانشگاه پیام نور، فعالیت دانشجویان در حوزه اختراعات و تجاری سازی آنها در مرکز نوآوری صنایع خلاق و فناوری های نرم دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.