عضو علمی دانشگاه پیام نور فرماندار شهرستان سوادکوه شد
عضو علمی دانشگاه پیام نور فرماندار شهرستان سوادکوه شد

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به سمت فرماندار جدید شهرستان سوادکوه منصوب شد.

به گزارش یوپنا به پیشنهاد سید محمود حسینی پور استاندار مازندران و با حکم وزیر کشور، دکتر رمضان غلامی اَواتی به سمت فرماندار جدید سوادکوه منصوب شد.

دکتر غلامی  عضو هیات علمی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور واحد قائم شهر است و در سوابق خود ریاست دانشگاه پیام نور واحد قائمشهر را برعهده داشت.