مدیرکل امور اداری دانشگاه پیام نور منصوب شد
مدیرکل امور اداری دانشگاه پیام نور منصوب شد

دکتر فاطمه رضایی کوخدان مدیرکل امور اداری دانشگاه پیام نور شد.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی دکتر ابراهیم تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور، دکتر فاطمه رضایی کوخدان به عنوان مدیرکل امور اداری این دانشگاه برای مدت دو سال منصوب شد.