امضای تفاهم نامه دانشگاه پیام نور با سازمان ملی صنایع مس ایران
امضای تفاهم نامه دانشگاه پیام نور با سازمان ملی صنایع مس ایران

رئیس دانشگاه پیام نور در مراسم امضای تفاهم نامه با سازمان ملی صنایع مس ایران بر خود اتکایی مالی و رشد در آمد های پایدار دانشگاه تاکید کرد.

به گزارش یوپنا رئیس دانشگاه پیام نور در مراسم انعقاد تفاهم نامه با سازمان ملی صنایع مس ایران با اشاره به اینکه بسیاری از دانشگاههای بزرگ دنیا با درآمدهای پایدار به خود اتکایی رسیده اند گفت: رویکرد دانشگاه پیام نور هم رسیدن به خود اتکایی مالی و رشد درآمد های پایدار است .

دکتر تقی زاده افزود: با توجه به نیازسنجی های انجام شده دانشگاه پیام نور در رشته های فنی و مهندسی،علوم پایه ، کشاورزی و روانشناسی به پذیرش دانشجو اقدام کرد .امروز با امضاء این تفاهم نامه و با ظرفیت های ایجاد شده در دانشگاه پیام نور در جهت رشد رشته های مهارت محور این امکان برای دانشجویان ما فراهم خواهد شد تا به صورت عملی در زمینه معدن مهارت بدست آورند .

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری خوبی در تجهیز آزمایشگاه های این دانشگاه به ویژه در رشته های زمین شناسی شده است گفت: بسیاری از دانشگاههای مادر استانها از ظرفیت های آزمایشگاهی این دانشگاه استفاده می کنند.

دکتر تقی زاده افزود: در سال گذشته ۴۰ شرکت دانش بنیان در خانه خلاق پیام نور تهران مستقر شده و ماموریت این دانشگاه ارتقاء مراکز رشد خانه های خلاق است.

رستمی مدیرعامل سازمان ملی صنایع مس ایران نیز با اشاره به فرمایشات رهبری و تاکید بر توسعه بخش معدن گفت: هدف از امضای این تفاهم نامه گسترش همکاری های دو سویه و استفاده بهیته از ظرفیت های طرفین و همچنین اکتشافات در معادن مس کشور و استفاده از امکانات مجموعه وزارت صمت است.

وی بر سرمایه گذاری در استانهای آذشرقی، غربی، اردبیل، زنجان،کرمان، سیستان ،یزد ،خراسان رضوی و جنوبی تاکید کرد و خواستار جلسه ای بعد از امضای این تفاهم نامه با وزارت صمت جهت دریافت پهنه و سرمایه گذاری مشترک شد.