اسامی معرفی‌شدگان کدرشته‌های دارای شرایط خاص کنکور ارشد اعلام شد
اسامی معرفی‌شدگان کدرشته‌های دارای شرایط خاص کنکور ارشد اعلام شد

اسامی معرفی‌شدگان کدرشته‌های امتحانی دارای شرایط خاص و بورسیه و تاریخ و محل مصاحبه یا برگزاری آزمون عملی برخی کدرشته‌های آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش یوپنا، اسامی معرفی‌شدگان کدرشته‌های امتحانی دارای شرایط خاص و بورسیه و تاریخ و محل مصاحبه یا برگزاری آزمون عملی برخی کدرشته‌های آزمون کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ منتشر شد.

تاریخ ، زمان و محل مصاحبه یا برگزاری آزمون عملی یا پروژه در کدرشته‌های امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲ ،۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ نیز اعلام شده است.

جزئیات تاریخ و محل مصاحبه یا برگزاری آزمون عملی این کدرشته‌های آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.