عضو علمی دانشگاه پیام نور سرپرست جهاد دانشگاهی هرمزگان شد
عضو علمی دانشگاه پیام نور سرپرست جهاد دانشگاهی هرمزگان شد

دکتر احمد زاهری در حکمی از سوی رییس جهاد دانشگاهی به عنوان سرپرست واحد هرمزگان منصوب شد.

به گزارش یوپنا دکتر احمد زاهری در حکمی از سوی دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاد دانشگاهی به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی واحد هرمزگان منصوب شد.

گفتنی است، ریاست دانشگاه ها پیام نور مرکز میناب، مرکز بین اللمل کیش و بندر خمیر و مسئول بسیج اساتید دانشگاه پیام نور هرمزگان از سوابق کاری وی است.