اعلام نحوه ارزشیابی دروس دانشجویان کارشناسی ارشد مراکز بین المللی قشم و کیش دانشگاه پیام نور
اعلام نحوه ارزشیابی دروس دانشجویان کارشناسی ارشد مراکز بین المللی قشم و کیش دانشگاه پیام نور

دستورالعمل جدید اجرایی ارزشیابی دروس دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ کارشناسی ارشد مراکز بین المللی قشم و کیش دانشگاه پیام نور اعلام شد.

به گزارش یوپنا در اطلاعیه دانشگاه پیام نور آمده است:

– کلیه ارزشیابی‌های دروس فوق دربازه زمانی امتحانات ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ برگزار می‌شود. عدم شرکت دانشجو در ارزشیابی در تاریخ و ساعت اعلام شده توسط مدرس، به منزله غیبت در جلسه امتحان می‌ باشد.

تبصره ۱: مدرس می‌تواند طبق توافق با کلیه دانشجویان در تاریخی قبل از تاریخ بازه امتحانات آزمون را اخذ کند.
تبصره ۲: نوع آزمون (تستی یا تشریحی و یا تستی- تشریحی) توسط مدرس مربوطه تعیین می‌شود.

– برگزاری آزمون پایان نیمسال الزامی است.

– ارزشیابی به صورت غیر متمرکز و روش انجام آن غیرحضوری است و صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی اعلام شده توسط دانشگاه انجام ‌شود و سوالات آزمون توسط مدرس ذیربط طراحی و بارگذاری ‌شود. لذا حفظ سوابق آزمون‌های برگزار شده در سامانه‌های الکترونیکی جهت رسیدگی به اعتراضات احتمالی دانشجویان و یا ارائه به دانشگاه الزامی است.

– ارزشیابی‌های مستمر (میانترم با سهم ۸ نمره از ۲۰ نمره ) الزامی و به عهده مدرس مربوطه است.

– مدرس موظف است اطلاعات مربوط به شیوه ارزشیابی خود را اعم از میان ترم و پایان ترم را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ به مرکز ذیربط اعلام کند.

– ارزشیابی الزاماً باید در چهارچوب منبع اعلام شده و در راستای اهداف آموزشی درس باشد.

– مهلت ثبت نمره اعم از میان‌ترم و پایان ترم مطابق زمانبندی اعلام شده در تقویم آموزشی (۱۴۰۲/۰۵/۱۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۲۵) دانشگاه‌ است.