موافقت رهبری با ۵۰۰ امریه سربازی پسادکتری
موافقت رهبری با ۵۰۰ امریه سربازی پسادکتری

معاون پژوهشی وزیر علوم در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی گفت: پس از یکسال پیگیری‌های وزارت علوم اخیراً مقام معظم رهبری موافقت کردند تا سهمیه ۵۰۰ امریه سربازی در دوره پستاک اجرا شود.

به گزارش یوپنا، معاون پژوهشی وزیر علوم در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی گفت: پس از یکسال پیگیری‌های وزارت علوم اخیراً مقام معظم رهبری موافقت کردند تا سهمیه ۵۰۰ امریه سربازی در دوره پستاک اجرا شود و این موضوع برای اولین اولین بار در کشور اجرا شده است.

وی گفت: امسال ۵۰۰ نفر را به غیر از ظرفیت هایی که داریم به عنوان امیریه سربازی می توانیم پسادکترا بگیریم./دانشجو