عضو علمی دانشگاه پیام نور سرپرست جهاد کشاورزی مازندران شد
عضو علمی دانشگاه پیام نور سرپرست جهاد کشاورزی مازندران شد

بابک مومنی استادیار گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور سرپرست جهاد کشاورزی استان مازندران شد.

به گزاش یوپنا به حکم وزیر جهاد کشاورزی دکتر بابک مومنی استادیار گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز محمودآباد به عنوان سرپرست جهاد کشاورزی استان مازندران منصوب شد.