۲ انتصاب جدید در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
۲ انتصاب جدید در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

سرپرست جدید دفتر مرکزی حراست و مشاور رئیس و مسئول امور جاری حوزه ریاست دانشگاه پیام نور منصوب شدند.

به گزارش یوپنا طی احکامی جداگانه ای از سوی دکتر تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور، دکتر حسین رحمانی تیرکلائی بعنوان سرپرست جدید دفتر مرکزی حراست و دکتر محمدعلی جاوید بعنوان مشاور رئیس و مسئول امور جاری حوزه ریاست دانشگاه پیام نور منصوب شدند.

رئیس دانشگاه پیام نور، همچنین در پیامهایی جداگانه از زحمات و تلاش های آقای دکتر اصغر بیات در زمان تصدی مدیریت کل دفتر مرکزی حراست و آقای دکتر حسین رحمانی تیرکلائی در زمان تصدی مدیریت کل دفتر ریاست دانشگاه قدردانی کرد.