عضو علمی دانشگاه پیام نور، عضو کمیته علمی جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی شد
عضو علمی دانشگاه پیام نور، عضو کمیته علمی جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی شد

عضو علمی دانشگاه پیام نور، عضو کمیته علمی چهاردهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران شد.

به گزارش یوپنا دکتر مجتبی سلطانی احمدی دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور با حکم معاونت پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، عضو کمیته علمی چهاردهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری شد.

چهاردهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با شعار هوش مصنوعی و آینده پژوهش در هشت بخش ۱_علم اطلاعات و‌ دانش‌شناسی، ۲_علوم آرشیوی، ۳_مطالعات تاریخ معاصر با تأکید بر سندپژوهی و تاریخ شفاهی، ۴_ایرانشناسی، ۵_اسلام‌شناسی با تأکید بر تحولات دو سده اخیر، ۶_حفاظت و نگهداری منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای، ۷_نسخه‌شناسی و نسخه پژوهشی و ۸_مسائل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با محوریت هوش مصنوعی در قالب‌های کتاب، طرح‌های پژوهشی پایان یافته و پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری آثار را داوری و بررسی خواهد کرد.