طرح تحقیقاتی عضو علمی دانشگاه پیام نور حائز رتبه اول کشوری شد
طرح تحقیقاتی عضو علمی دانشگاه پیام نور حائز رتبه اول کشوری شد

در جشنواره ملی آثار پژوهشی حوزه تعلیم و تربیت ۱۴۰۲، طرح تحقیقاتی دکتر بهمن زندی استاد دانشگاه پیام نور حائز رتبه اول کشوری شد.

به گزارش یوپنا طرح پژوهشی “روش‌های نوین تدریس در دوره پسا کرونا با تاکید بر آموزش ترکیبی و کلاس معکوس” که توسط دکتر زندی عضو علمی دانشگاه پیام نور انجام شده حائز رتبه اول کشوری شد.

یافته های این طرح مؤید این امر است که با توجه به مشکلات زیست محیطی کنونی، رشد فناوری های آموزشی نوین، تغییر رویکرد معلم محور به رویکرد یادگیرنده محور لازم است نهادهای آموزشی از ترکیبی از بسترهای آموزشی شامل بستر الکترونیکی و کلاسهای حضوری استفاده کنند و اجرای برنامه های درسی نیز در قالب کلاس معکوس طراحی گردد.

مواد آموزشی به صورت خودآموز تدوین شده و فرایند یاددهی- یادگیری بر اساس یادگیری مشارکتی‌ و مسؤلیت پذیری بیش از پیش یادگیرندگان سازماندهی شود و نقش معلمان و استادان از حالت کنونی به تسهیل کننده یادگیری بدل شود.