ارسال آثار روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی به هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر
ارسال آثار روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی به هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر

روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی به هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر در محورهای عفاف و حجاب و کنگره ده هزار شهید استان آذربایجان شرقی در قالب عکس آثاری ارسال کرد.

روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی به هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر در محورهای عفاف و حجاب و کنگره ده هزار شهید استان آذربایجان شرقی در قالب عکس آثاری ارسال کرد.