لزوم اخذ یک عنوان از دروس معارفی در هر ترم تحصیلی
لزوم اخذ یک عنوان از دروس معارفی در هر ترم تحصیلی

اخذ یک عنوان از دروس معارفی در هر نیمسال تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه پیام نور الزامی است.

به گزارش یوپنا دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور در زمان انتخاب واحد دقت کنند که اخذ یک عنوان از دروس معارفی (دروس جدول ذیل) در هر نیمسال تحصیلی الزامی می باشد.