نماینده مجلس: وزارت صمت خودروی مادران را نمی‌دهد
نماینده مجلس: وزارت صمت خودروی مادران را نمی‌دهد

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون ۳۵ هزار خانواده زمین رایگان سه فرزندی را دریافت کرده‌اند اما ۲۰۰ هزار خانواده در صف دریافت این زمین‌ها هستند؛ تاکنون کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خودرو در اختیار مادران قرار گرفته است.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صمت خودروی مادران را نمی‌دهد. تا کنون ۲۷۰ هزار مادر خودرو گرفته اند و نزدیک به دو برابر این تعداد در صف انتظار هستند.