۳۰ اردیبهشت ماه آخرین مهلت ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور
۳۰ اردیبهشت ماه آخرین مهلت ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور

دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند تا ۳۰ اردیبهشت ماه نسبت به ثبت ارزشیابی کیفیت اساتید برای ترم جاری اقدام کنند.

به گزارش یوپنا عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه پیام نور در نیمسال جاری از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم آموزشی گلستان ثبت می‌شود.

دانشجویان می‌توانند در مدت یاد شده با مراجعه به سامانه گلستان به نشانی: https://reg.pnu.ac.ir از مسیر ورود به منوی ارزشیابی – استاد – ارزشیابی، نسبت به ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید خود اقدام کنند.

امکان ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ فعال خواهد بود.