چاپ مقاله عضو علمی دانشگاه پیام نور در نشریه معتبر بین المللی
چاپ مقاله عضو علمی دانشگاه پیام نور در نشریه معتبر بین المللی

مقاله عضو علمی دانشگاه پیام نور در نشریه معتبر بین المللی international journal of production research چاپ شد

به گزارش یوپنا مقاله دکتر شهریار فرهمند عضو علمی دانشگاه پیام نور و رئیس دانشکده علوم پایه در رشته ریاضی در نشریه معتبر و بین المللی پذیرش و چاپ شد.
مقاله فوق در حوزه ارتباط با صنعت و در رشته ریاضی در بحث های مرتبط با زنجیره تولید مونتاژ تمام بحث های ترمینال های مسافربری فرودگاه ها، ایستگاه های قطار و اتوبوس می باشد.
لازم به ذکر است که مجله فوق دارای if ممتاز و بی سابقه بوده است.