انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور تا ۱۰ تيرماه تمديد شد
انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور تا ۱۰ تيرماه تمديد شد

انتخاب واحد ترم تابستان تا ۱۰ تيرماه تمديد شد

به گزارش یوپنا امكان انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان تا تاریخ ۱۰ تيرماه ۱۴۰۳ در سامانه گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir  تمديد شد.