مهلت انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور تا ۱۴ تیرماه تمدید شد
مهلت انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور تا ۱۴ تیرماه تمدید شد

مهلت انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور تمدید شد

به گزارش یوپنا امكان انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان تا تاریخ ۱۴ تيرماه ۱۴۰۳ در سامانه گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir فراهم شد.