تمدید مجدد ثبت نمرات تشریحی نیمسال ۴۰۲۲ دانشگاه پیام نور
تمدید مجدد ثبت نمرات تشریحی نیمسال ۴۰۲۲ دانشگاه پیام نور

مهلت ثبت نمرات تشریحی نیمسال ۴۰۲۲ دانشگاه پیام نور تا تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ تمدید شد. 

به گزارش یوپنا بر اساس درخواست های مکرر مهلت ثبت نمرات تشریحی نیمسال ۴۰۲۲ تا تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ تمدید شد.