طی صدور احکام جداگانه از سوی دکتر افسر روحی رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل، اعضا شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی صدور احکام جداگانه از سوی دکتر افسر روحی رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل، اعضا شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان انتخاب شدند.

در این احکام،  دکتر اسلام پوربشیر عضو هیات علمی و معاون آموزشی و پژوهشی استان، دکتر محسن علائی عضو هیات علمی و رئیس اداره نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، دکتر علی ظهری عضو هیات علمی، دکتر میر صادق سید صادقی عضو هیات علمی و رئیس دانشگاه پیام نور مرکز مشگین شهر، دکتر محمد فدائیان عضو هیات علمی و سرپرست دانشگاه پیام نور واحد نیر و علیرضا حسین زاده مدیر مالی دانشگاه پیام نور استان اردبیل، بعنوان اعضاء جدید احکام خود را دریافت کردند.

http://ardebil.pnu.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=9a494421-d17a-448a-8cef-c4c2c4dcc926

upna