انتصاب رئیس کارگروه اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه پیام نور
انتصاب رئیس کارگروه اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه پیام نور

شادرخ با حکم رئیس دانشگاه پیام نور به عنوان رئیس کارگروه اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه پیام نور شد.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور، دکتر علی شادرخ به عنوان رئیس کارگروه اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه پیام نور منصوب شد.

لازم به ذکر است این حکم در راستای طرح های درآمدزایی حوزه های مختلف دانشگاه، جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در فعالیت های اقتصادی دانشگاه، هدایت فعالیت های مراکز و واحدهای دانشگاه در حوزه های سرمایه گذاری و نوآوری و بهره برداری بهینه از ظرفغیت های محلی و ملی صادر شد.

upna