مقاله عضو علمی دانشگاه پیام نور در مجله Biosensors and Bioelectronics چاپ شد

مقاله عضو علمی دانشگاه پیام نور در مجله Biosensors and Bioelectronics چاپ شد

به گزارش یوپنا دکتر زرین اسحاقی، دارای مرتبه علمی استاد و عضو هیأت علمی رشته شیمی مرکز مشهد درسال ۲۰۱۸ موفق به چاپ مقاله در مجله ای تحت عنوان :

“Biosensors and Bioelectronics”

با ضریب تأثیر ۱۷۳/۸ شد. مقاله نامبرده تحت عنوان:

“Au/Pd@rGO nanocomposite decorated with poly (L-Cysteine) as a probe for simultaneous sensitive electrochemical determination of anticancer drugs, Ifosfamide and Etoposide”

upna