حضور رئیس جمهور در جشنواره ملی شهید رجایی
حضور رئیس جمهور در جشنواره ملی شهید رجایی

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

upna