دکتر کردمیزرا با عنوان اینکه فرایند جذب عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مستقیما با نظارت وزارت علوم و مطابق با شاخص های مورد نظر این وزارت صورت می گیرد

دکتر کردمیزرا با عنوان اینکه فرایند جذب عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مستقیما با نظارت وزارت علوم و مطابق با شاخص های مورد نظر این وزارت صورت می گیرد، گفت: کسانی که به هر عنوان نتوانسته اند، شاخص های مورد نظر را کسب کنند، در اولویت جذب هیات علمی قرار نخواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری یوپنا رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی افزود: برخی از متقاضیان عضویت هیات علمی در دانشگاه پیام نور دارای شاخص های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع قانونی نبوده و به همین دلیل بعد از بررسی های انجام شده و بررسی پرونده علمی و عمومی، به آنها اعلام شد که به دلیل عدم کسب شاخص های مصوب، در اولویت جذب قرار نگرفته اند.

وی درخصوص درج اخباری مبنی بر اخراج ۱۲۰ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اظهار داشت: اخباری که در خصوص اخراج ۱۲۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور منتشر شده است، کاملا کذب بوده و دانشگاه به طور رسمی به آن دسته از متقاضیان که در چارچوب شاخص های مدنظر مراجع ذیربط قرار نگرفته اند، از طریق مکاتبه کتبی این موضوع را اعلام کرده است.

upna