طی حکمی از سوی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر شریفی به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور الوان منصوب شد

طی حکمی از سوی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر شریفی به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور الوان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری یوپنا ، جلسه تکریم و معارفه رییس دانشگاه پیام نور الوان با حضور رییس امور اداری، مدیر روابط عمومی و مدیر نظارت و ارزیابی استان، برگزار شد.

همچنین از زحمات آقای شجاعی در زمان تصدی این مسؤلیت قدردانی گردید.

upna