طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر عزیزالله نژادعلی ریاست دانشگاه پیام نور استان، مدیران گروه های آموزشی- پژوهشی استان منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، باعنایت به نتایج انتخابات مدیران محترم گروههای آموزشی و پژوهشی استانی در تاریخ هیجدهم شهریور ماه و موافقت روسای بخش های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر عزیزالله نژادعلی ریاست دانشگاه پیام نور استان، مدیران گروه های آموزشی- پژوهشی استان منصوب شدند.
احکام صادره به شرح ذیل می باشند.

 

upna