دکتر مهدی گودرزی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در رشته تربیت بدنی به عنوان رئیس جدید فدراسیون روزش های سه گانه انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری یوپنا دکتر مهدی گودرزی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در رشته تربیت بدنی به عنوان رئیس جدید فدراسیون روزش های سه گانه انتخاب شد

 

upna