سرکار خانم دکتر مژگان معلمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به عنوان عضو کانون هم اندیشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا سرکار خانم دکتر مژگان معلمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به عنوان عضو کانون هم اندیشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان منصوب شد.

upna