طی حکمی از سوی دکتر مهدی یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان، دکتر مجید ایرانپور مبارکه به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور واحد مبارکه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر مهدی یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان، دکتر مجید ایرانپور مبارکه به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور واحد مبارکه منصوب شد.

upna