طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور، دکترهوشنگ حمیدیان به عنوان مسئول نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نوراستان کرمان منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،، دکترهوشنگ حمیدیان به عنوان مسئول نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نوراستان کرمان منصوب شد.

upna