طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر رضا یازرلو به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز گنبد کاووس منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر رضا یازرلو به عنوان رئیس دانشگاه پیام نورمرکز گنبد کاووس منصوب شد.

upna