طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر مهرداد اکبری به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دزفول منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر مهرداد اکبری به عنوان رئیس دانشگاه پیام نورمرکزدزفول منصوب شد.

upna