طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور، دکتر مهراج آقا زاده به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز شبستر منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر مهراج آقا زاده به عنوان رئیس دانشگاه پیام نورمرکز شبستر منصوب شد.

upna