طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر مهدی مرادی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز میانه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکترمهدی مرادی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نورمرکزمیانه منصوب شد

upna