طی حکمی از سوی دکتر محمد جمال زاده معاونت حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور دکتر علی قربانی به عنوان مشاور این معاونت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر  محمد جمال زاده معاونت حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور دکتر علی قربانی به عنوان مشاور این معاونت منصوب شد.

 

upna