معاون پژوهش و فناوري دانشگاه پيام نور از راه اندازی اولین مرکز نوآوری، توسعه و تجاری‌سازی فناوری در سال ۱۳۹۸ خبر داد.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه پيام نور از راه اندازی اولین مرکز نوآوری، توسعه و تجاری‌سازی فناوری در سال ۱۳۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، دکتر محمد علی کریمی گفت : با دریافت مجوز از معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اولین بار این مرکز در دانشگاه پیام‌نور در سال ۱۳۹۸ تاسیس خواهد شد.

وی یکی دیگر از برنامه های مهم حوزه معاونت پژوهشی در سال ۹۸ را تمرکز بر روی تسهیل، تسریع و شکل گیری مراکز رشد توسعه و فناوری دانست و افزود: تاکنون اقدامات موثری در این زمینه صورت گرفته و به زودی مجموعه هسته های دانش بنیان و فناور در کنار مراکز نوآوری استانها ، گسترش می یابند.

وی افزود: تمرکز بر روی کیفی گرایی پژوهش های مرسوم ، بنیادی و کاربردی رویکرد دیگر معاونت پژوهشی در سال آینده است.

upna