دكتر رضا نژاد رييس آزمايشگاههاي ملي و قطبي دانشگاه پيام نوراز بخشهاي مختلف آزمايشگاهي دانشگاه پيام نور شيراز بازديد كرد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا،دكتر رضا نژاد رييس آزمايشگاههاي ملي و قطبي دانشگاه پيام نوربه همراه دكتر توللي رييس آزمايشگاههاي دانشگاه پيام نور استان فارس از بخشهاي مختلف آزمايشگاهي دانشگاه پيام نور شيراز بازديد كرد.
در اين بازديد رضا نژاد تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاه پيام نور شيراز را مطلوب ارزيابي كرد و افزود:فعاليتهاي انجام شده در بخش هاي مختلف آزمايشگاهي اين دانشگاه قابل تقدير است.
upna