طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر مرضیه اخلاقی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در امور بانوان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر مرضیه اخلاقی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در امور بانوان منصوب شد.

upna