طی حکمی از سوی دکتر زمانی دکتر مرتضی محسنی به سمت رئیس شورای سامانه هوشمند آموزش عالی دانشگاه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، طی حکمی از سوی دکتر زمانی دکتر مرتضی محسنی به سمت رئیس شورای سامانه هوشمند آموزش عالی دانشگاه منصوب شد.

upna