سمینار آشنایی با استارت آپ، از سری کارگاه های کارآفرینی به همت کانون دانشجویی کارآفرینی دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، سمینار آشنایی با استارت آپ، از سری کارگاه های کارآفرینی به همت کانون دانشجویی کارآفرینی دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان برگزار گردید.

در این سمینار دکتر احسان مهرابی رئیس مرکز رفسنجان، هدف از برگزاری این سمینار را آشنایی دانشجویان با مباحث کارآفرینی و ایجاد کسب و کار های نوین و دیجیتال عنوان کرد و ضرورت آموزش نحوه تجاری سازی ایده های خام، را یادآور شد.

وی همچنین، ضمن تشکر از کانون کارآفرینی این مرکز، خواهان گسترش همکاری های دانشگاه با جامعه ی کارآفرینی شهرستان رفسنجان شد و گفت: دانشگاه امروزه باید کارآفرین باشد و این یک اولویت جدی است که باید برای آن برنامه ریزی شود.

گفتنی است در این سمینار، آقایان محمدرضا شریفی و مجید رمضانی،اساتید این سمینار، با تعریف استارت آپ و نحوه برگزاری استارت آپ ویکند، اهمیت و ضرورت آن را بیان نمودند.

upna