سایت اطلاع رسانی دبیرخانه تقریب مذاهب دانشگاه پیام نور با حضور دکتر محمد هادی امین ناجی، معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، سایت اطلاع رسانی دبیرخانه تقریب مذاهب دانشگاه پیام نور با حضور دکتر محمد هادی امین ناجی، معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور، رونمایی شد.

اطلاع رسانی فعالیت های حوزه تقریب در دانشگاه پیام نور کل کشور، فرهنگ سازی و آموزش در حوزه تقریب مذاهب اسلامی و دریافت پیشنهادات و نظرات دانشجویان، اساتید و همکاران در خصوص فعالیت های دبیرخانه از اهداف این سایت عنوان شده است.

گفتنی است دانشگاه پیام نور استان گلستان بعنوان اولین مرکز دانشگاهی در سراسر کشور که بصورت تشکیلاتی در زمینه تقریب مذاهب اسلامی شروع به فعالیت نموده، بعنوان میزبان دائمی دبیرخانه تقریب مذاهب اسلامی دانشگاه پیام نور کشور انتخاب شد.

 

http://golestan.pnu.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=d45584b0-dfb1-48e1-b8a9-276896c578cd

upna