طی حکمی از سوی رییس دانشگاه پیام نور بوشهر اسماعیل شبانی به عنوان مدیر جدید امور مالی دانشگاه پیام نور استان بوشهر منصوب شد و از خدمات علی عابدی مدیر سابق مالی استان تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی رییس دانشگاه پیام نور بوشهر اسماعیل شبانی به عنوان مدیر جدید امور مالی دانشگاه پیام نور استان بوشهر منصوب شد و از خدمات علی عابدی مدیر سابق مالی استان تقدیر شد.

علی عابدی از سال ۱۳۹۵ تا کنون مدیریت مالی دانشگاه پیام نور استان بوشهر را برعهده داشت.

از سوابق اسماعی شبانی نیز می توان به مدیریت مالی دانشگاه پیام نور استان از سال ۱۳۸۸ تا ابتدای سال ۱۳۹۵ ذکر کرد.

upna