طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر محمد رحیمی النگی به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز بندر ترکمن منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر محمد رحیمی النگی به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز بندر ترکمن منصوب شد.

upna