رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از صندوق رفاه رفت و رئیس سابق صندوق جایگزین وی شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، دوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم رفت.

وی دراین خصوص گفت: مدت مأموریت وی به اتمام رسیده و پس از دو دوره ۲ ساله به عنوان مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم امروز با درخواست رئیس سازمان بهزیستی و موافقت وزیر علوم به سازمان بهزیستی مأمور می‌شود.

گفتنی است، ناصر مطیعی رئیس سابق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ریاست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و مشاور رئیس و مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان جایگزین وی شده است.

upna