با حکم شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم، دکتر احمد علی پور عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور برای مدت دو سال عضو کارگروه تخصصی روانشناسی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری یوپنا با حکم شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم، دکتر احمد علی پور عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور برای مدت دو سال عضو کارگروه تخصصی روانشناسی منصوب شد

upna