طی حکمی از سوی دکتر محدثی رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان، دکتر مهرابی با حفظ سمت قبلی به عنوان سپرست جدید دانشگاه پیام نور واحد کشکوییه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر محدثی رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان، دکتر مهرابی با حفظ سمت قبلی به عنوان سپرست جدید دانشگاه پیام نور واحد کشکوییه منصوب شد.

لازم به ذکر است کشکوییه از شهرهای استان کرمان است

upna