با حکم شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم، دکتر هوشنگ خسروبیگی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور برای مدت دو سال عضو کارگروه تخصصی تاریخ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، با حکم شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم، دکتر هوشنگ خسروبیگی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور برای مدت دو سال عضو کارگروه تخصصی تاریخ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی منصوب شد.

شایان ذکر است، تعیین اعضای کارگروه های برنامه ریزی وزارت علوم  برای اولین بار بر اساس انتخابات الکترونیک با مشارکت و رای دهی کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه ها از سراسر کشور در بهمن ماه انجام شد و اعضای هیات علمی  دانشگاه پیام نور نیز دراین فرایند، اعضای مورد نظر خود را انتخاب کردند.

upna