دکتر محمدعلی کریمی از پیشرفت و ارتقاء ضریب تأثیر و کیفیت نشریات دانشگاه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خبر داد.

دکتر محمدعلی کریمی از پیشرفت و ارتقاء ضریب تأثیر و کیفیت نشریات دانشگاه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور افزود: بالاترین ضرایب تأثیر، به ترتیب مربوط به نشریات پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، به سردبیری دکتر محمدرضا لطفعلی‌پور (۰۴۳/۱)، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، به سردبیری دکتر حسین زارع (۸۵۵/۰)، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، به سردبیری دکتر ابوافضل فراهانی (۴۸۶/۰) و مدیریت سازمان‌های دولتی به سردبیری دکتر محمدعلی سرلک (۳۹۲/۰) است.

وی با عنوان اینکه دو نشریۀ «حسابداری دولتی و مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش»، برای نخستین بار موفق به اخذ ضریب تأثیر شدند، اظهار داشت: ۵ نشریه دانشگاه پیام نور حائز درجۀ Q1 و ۳ نشریه حائز درجه Q2 شدند.

upna