طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر مجتبی سلطانی احمدی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر مجتبی سلطانی احمدی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت منصوب شد.

احمدی پیش از این سرپرست مرکز پاکدشت بود.

upna